Състав и дейност

Председател: Областен управител на област с административен център Благоевград.
Заместник-председател: Директор на Областна дирекция на МВР-Благоевград.
Секретар: Експерт от Областна администрация Благоевград.
Технически сътрудник: Експерт от Областна администрация Благоевград.
Членове:
- Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Благоевград;
- Директор на Регионална дирекция по горите – Благоевград;
- Директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград;
- Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане – Благоевград;
- Началник на Регионален инспекторат по образованието – Благоевград;
- Директор на Национален парк „Пирин“;
- Директор на Национален парк „Рила“;
- Директор на Югозападно държавно предприятие – Благоевград;
- Председателите на Местните комисии по обществен ред и сигурност или писмено упълномощени техни представители


Нормативно основание

Областната комисия по обществен ред и сигурност се създава със Заповед на Областния управител на област с административен център Благоевград във връзка с чл. 143, ал. 3 от Конституцията на Република България, чл. 32, ал. 1, чл. 31, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 6 от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 2 от Устройствения правилник на областните администрации.

Основни функции и правилник за дейността
1. Координира взаимодействието и съдейства за обединяване и насочване на усилията на държавните органи, органите на местното самоуправление и неправителствените организации, медиите и гражданите за подобряване на сигурността и обществения ред;
2. Проучва потребностите на населението и разработва програми на областно ниво за борбата с престъпността;
3. Обсъжда възникнали проблеми и алтернативни решения при типизирани случаи на нарушения;
4. Създава временни структури за решаване на специфични проблеми;
5. Запознава се с добри практики в тази сфера. Обсъжда и прилага съществуващи програми на областно равнище;
6. Изготвя и приема Областен план за превенция на престъпността за 2-годишен период.
 

Правилник за дейността на Областната комисия по обществен ред и сигурност


Протоколи и материали от заседания

Протокол от заседанието на 19.07.2016 г.