REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

gerb s

Комисията

Комисията се създава на основание чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси със заповед на областния управител. В Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и областната транспортна схема се обсъждат предложенията за промени в маршрутните разписания от областните схеми.

    РЕГИСТЪР - ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  Вижте тук

Състав

Председател - областен управител
Заместник-председател - директор РД "Автомобилна администрация"
Секретар и протоколчик - експерт към Областна администрация Благоевград

Членове:
1. Представител на областно пътно управление
2. Представител на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" - София
3. Представител от всяка общинска администрация на територията на област Благоевград
4. Представители на браншови организации

Функции на комисията

- обсъжда предложенията на общините за промени в областната транспортна схема и ги предлага на Областния управител за утвърждаване;
- обсъжда предложенията на общините за промени в републиканската транспортна схема и ги предлага на Областния управител за съгласуване;
- координацията на маршрутните разписания в областната схема;
- осигурява възможност за връзки на разписанията от областната транспортна схема с разписанията на железопътния транспорт.
При разработването на републиканската и областните транспортни схеми се спазват принципите на равнопоставеност и реципрочност на курсовете от двата крайни пункта, освен ако едната от насрещните общини се отказва от това право.

Областният управител утвърждава областната транспортна схема.
Предложения за промени в маршрутните разписания на съществуващите линии от републиканската транспортна схема и откриване на нови линии се отправят от областния управител до министъра на транспорта и съобщенията.

Правила за работа на комисията

1. Заседанията на комисията се провеждат най-малко четири пъти годишно
2. Комисията разглежда предложения, регистрираните в деловодството на Областна администрация Благоевград най-късно 7 (седем) дни преди заседанието.
3. Изключение от т. 2, комисията може да разглежда предложения, внесени след срока, касаеши неотложни въпроси, включването на които в дневния ред става с решение на комисията.
4. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, имащи право на глас
5. Представителите на браншовите организации имат право на общо на един глас в комисията
6. За всяко заседание на комисията се съставя протокол, който се изпраща до всички от състава на комисията.
 
Процедури по дейността на Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и областната транспортни схеми

Утвърждаване на Областна транспортна схема разписания на междуобщински транспортни линии в областта     процедура
Съгласуване на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема     процедура
Издаване на разрешение за възлагане на изпълнение на съществуваща линия от ТС без конкурс за срок не повече от 6 месеца     процедура
                  
Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили     

Протоколи на комисията

Протокол № 50/15.12.2019 г.

Протокол № 49/16.11.2016 г.

Протокол № 48/02.09.2016 г.

Протокол № 47 / 28.06.2016 г.

Протокол № 46 / 11.05.2015 г.
Протокол № 45 / 26.03.2014 г.
Протокол № 44 / 02.12.2013 г.
Протокол № 43 / 13.09.2013 г.
Протокол № 42 / 30.01.2013 г.
Протокол № 41 / 08.06.2012 г.
Протокол № 40 / 04.06.2012 г.
Протокол № 39 / 22.02.2012 г.
Протокол № 38 / 14.11.2011 г.
Архив 2007-2011 г. тукpdf
Архив 2000-2007 г. тукzip