REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Състав и дейност на Комисията за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури

Председател: Заместник областен управител
Зам.-председател: Главен секретар
Секретар: София Костова -   старши юрисконсулт, дирекция АПОФУС
Членове:
Ася Велкова -  Директор на дирекция АПОФУС
инж. Стилияна Ерделска, директор на дирекция АКРРДС
Красимира Крумова - старши експерт, дирекция АКРРДС

Процедура при постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури

Във връзка с чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление на Министерски съвет № 111 от 26 април 2011 г. Областният управител на област Благоевград създаде Комисия за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги. Комисията ще осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от АПК, като:
   •  приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;
  •  преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изисква от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
  •  предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;
  •  информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;
  •  следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала;

Формата за подаване на сигнали и предложения може да бъде:

  •  Устна – на място в администрацията или на обявените телефони 073/ 82 70 11 и зелен телефон – 0800 11 073 за сигнали и предложения (безплатен за гражданите)
  •  Писмена:
1)   В Центъра за административно обслужване – на партера на Областна администрация Благоевград;
2)   по пощата на адрес - Благоевград, 2700, пл. „Георги Измирлиев” № 9;
3)   на електронна поща This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
4)   на факс на Областна администрация 073/ 88 14 21; 073/ 88 14 03;