Състав:
Председател: областен управител
зам.-председател - Заместник областен управител

ОЕСУТ се формира от основен състав, присъстващ на всички заседания и разширен състав (по привличане), който се определя по преценка на Председателя според характера на разглеждания проект. В състава на експертния съвет се включват и представители на специализираните контролни и съгласувателни органи по смисъла на ЗУТ, когато тяхното становище, решение или разрешение се изисква по закон.

Правилник за работа на Областния експертен съвет по устройство на териториятаpdf