Състав и дейност на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Председател: Областен управител
Зам.-председател: зам. областен управител
 
Членове: Заместник кметове на: Община Благоевград, Община Банско, Община Белица, Община Гърмен, Община Гоце Делчев, Община Кресна, Община Разлог, Община Петрич, Община Сандански, Община Симитли, Община Сатовча, Община Струмяни, Община Хаджидимово, Община Якоруда; Ръководители на териториалните звена на изпълнителната власт – РДСП, РИО, РЗИ, РИОСВ, РДНСК, РДСЗ, ТСБ, ОДМВР, ОДЗ.
 
Нормативно основание: Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет / (Загл. изм. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 15.04.2011 г.)
 
Предмет на дейност: Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация – Благоевград е консултативен и координиращ орган, който подпомага Областния управител в разработването и провеждането на държавната политика по отношение на етническите и интеграционните въпроси.
Областният съвет осъществява своята дейност за постигане на следните цели:
 
 –  Гарантиране равното право на човешкото развитие;
 –  Запазване и укрепване на етническата толерантност и разбирателство;
 –  Анализиране на възникналите и работа за недопускане на локални междуетнически и етносоциални конфликти;
 –  Създаване и развитие на условия, необходими за българските граждани, принадлежащи към етническите малцинства, да поддържат и развиват своята култура, както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност – религия, език, традиции и културно наследство;
 –  Утвърждаване във всички области на икономическия, социалния, политическия и културния живот на пълно и ефективно равенство между българските граждани и повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на дискриминация.
Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Благоевград   
 
Протоколи на съвета

2017 година
Протокол от заседание, проведено на 21 април 2017 г. виж ....
Протокол от заседание, проведено на 24 февруари 2017 г. виж ....

2016 година
Протокол от заседание, проведено на 24 февруари 2016 г. виж ....

2015 година
Протокол от заседание, проведено на 14 декември 2015 г. виж ....
Протокол от заседание, проведено на 7 април 2015 г. виж ....

2014 година
Протокол от заседание, проведено на 12 ноември 2014 г. виж ....  
Протокол от заседание, проведено на 29 септември 2014 г. виж ....  
Протокол от заседание, проведено на 24 юни 2014 г. виж ....
Протокол от заседание, проведено на 27 март 2014 г. виж ....

2013 година
Протокол от заседание, проведено на 20 дек. 2013 г. виж ....
Протокол от заседание, проведено на 30 май 2013 г. виж ....  
Протокол от заседание, проведено на 17 януари 2013 г. виж ....
Протокол от заседание, проведено на 10 януари 2013 г. виж ....

2012 година
Протокол от заседание, проведено на 4 декември 2012 г. виж ....

ЗА ИНФОРМАЦИЯ
26.01.2015 г.
Приложени таблици за отчети:
Таблица за отчет съгласно чл. 15 от Правилник за устройството и дейността на НССЕИВexcel
Таблица за отчет съгласно чл. 15 от Правилник за устройството и дейността на НССЕИВword

НПО, работещи за интеграция на ромите на територията на област Благоевград:
1. Фондация „Промяна и развитие”, гр. Благоевград, ул. Иглика №21, Председател – Валентина Стефанова, тел. 0898 38 78 15, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Сдружение „”ЛИДЕР -местни инициативи за развитие и равнопоставеност”, гр. Благоевград, жк „Еленово” № 116, Председател – Миглена Михайлова, тел. 0887 65 69 64, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Сдружение „Младежка мрежа за развитие”, гр. Симитли, ул. „Вихрен” №31, Председател – Маряна Борисова,тел.0898 32 22 03, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. Сдружение „Ромска солидарност”, гр. Петрич, ул. „Христо Чернопеев” №56, Председател – Демир Янев, тел. 0885 61 54 68, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. Майчин център „Добра майка – добри деца”, гр. Сандански, бул. „Свобода” №20, Председател – Антоанета Кирилова, тел.0887 25 41 45, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. Фондация „Интегро”, с. Огняново, община Гърмен, Председател – Дияна Крагьозова, тел. 0896 05 61 65 , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.