REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

gerb s

Регионалният консултативен съвет

Председател - областен управител на област с административен център Благоевград
Зам.-председател - Директор РДГ Благоевград


Членове:
- Регионална дирекция по горите;
 - ОД на МВР Благоевград;
 - РЗ”ПБС” Благоевград;
 - Дирекция „Инспекция по труда” Благоевград;
 - РДНСК Благоевград;
 - РИОСВ Благоевград;
 - ТД на НАП Благоевград;
 - Регионален граничен сектор гр.Кюстендил;
 - Окръжна прокуратура гр.Благоевград;
 - Регионална митническа дирекция;
 - ТЗ”РН – Благоевград” към ИАРА;
 - Дирекция НП „Пирин”;
 - Дирекция НП”Рила”;
 - Областна дирекция Земеделие;
 - Регионална ветеринарно медицинска служба;
 - Ловно рибарско дружество „Сокол 1911”;
 - Сдружение на югозападните общини.


Дейност

-  Подпомага РДГ Благоевград и неговите поделения, при изпълнението на държавната политика по стопанисването, ползването и опазването на горите и увеличаване и опазване на дивечовите и рибни запаси;
-  Обсъжда и дава становища по стратегията и проблемите, касаещи опазването на горите, дивеча и рибата.;
-  РКС осигурява взаимодействието между органите и организациите имащи отношение по опазването на горите, дивеча и рибата;
- Оказва съдействие за регулиране на взаимоотношенията между представените в РКС организации.

Правилник за работа на Регионалния съвет по охрана на горите, дивеча и рибата


Протоколи

Заседание на РКСОГДР - Протокол от 04.08.2016 г.
Заседание на РКСОГДР - Протокол от 10.03.2015 г.