REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Съгласно Правилника за състава и функциите на съветите по сигурност, приет с ПМС №352 от 1997 г., и чл.44 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, с цел да подпомага регионалната политика по планиране и подготовка на Благоевградска област за отбрана  и управление при кризи от военен и невоенен характер към областния управител още в мирно време се създава Областен съвет по сигурност като съвещателен орган.

Основните задачи на Областния съвет по сигурност в мирно време главно са насочени към цялостната отбранително-мобилизационна подготовка на областта и се свеждат основно до :
— разработване на планове за привеждане в готовност за работа във военно време;
— военновременен план, бюджет и мероприятия за тяхното усвояване;
— изграждане, усъвършенствуване и поддържане в постоянна готовност на военновременната система за управление;
— организиране военната подготовка на ръководния състав на областта и провеждане на учебни сборове, тренировки и учения;
— участие в подготовката на териториалната отбрана;
— организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение, при стихийни бедствия, крупни производствени аварии и много други.

Поименният състав на Областния съвет по сигурността ежегодно се определя със заповед на областния управител.

 Председател - областен  управител
 Зам. председател - зам. областен управител
 Секретар -  експерт"ОМП"