REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

20180910 1Днес, в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе първата работна среща на Областния координационен център за изпълнение на ПМС №100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Заседанието откри Областният управител Бисер Михайлов, които подчерта необходимостта от съвместните усилия на институциите, за справяне с връщането в образователната система на необхванати или отпаднали деца и ученици. Какво можем да подобрим и какви трудности възникват при работата с децата, учениците и техните родители.
Началникът на Регионално управление на образованието – Благоевград Ивайло Златанов разясни, че едно от предизвикателствата пред образователните институции на територията на областта за учебната 2017/2018 г. е било свързано с привеждане в действие на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Областта се характеризира със специфично географско разположение и голяма територия, като има населени места и съответно училища, които са отдалечени на повече от 150 км. от областния център.
Големият брой образователни институции – 124 училища и 74 детски градини доведоха до обособяване на 84 района на обхват и съответно толкова екипа,  в които общият брой на включените лица бе 608, като някои от тях участваха в повече от един екип и така численият състав на екипите като цяло възлиза на 875 човека, от които 290 – педагогически специалисти.


За учебната 2017/2018 г. бяха посетени и съответно обработени 6057 протокола за деца и ученици и лица, навършили 16 години. Извършените проверки на място от екипите и съставени 695 протокола, от които над 100 от посетените ученици успешно и трайно са задържани в образователната система. За ученици и лица над 16 години, които не са открити на настоящия и постоянен адрес, е потърсено съдействието от ОДМВР – Благоевград, за установяване на местонахождението им, а на лицата, навършили 16 години, е предложено като възможност продължаване на образованието чрез обучение в самостоятелна форма.
За учебната 2018/2019 г. са оптимизирани районите и съответно екипите с оглед по-голяма оперативност и гъвкавост, като към момента са 77 с участието на  577 лица, от които 237 са педагогически специалисти. До този момент се изпълняват, във срок, всички изисквания по ПМС №100/08.06.2018 г., извършват се обходи от екипите по домовете на учениците, които са в риск и/или застрашени от отпадане, изискано е от кметовете на общини да предоставят информация за децата, за които училищното образование съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗПУО е задължително и следва да са записани в първи клас за учебната 2018/2019 година. На база на подадената информация от общините са планирани и се извършват обходи.