REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

20180209 1Днес, 09.02.2018 г. в Областна администрация Благоевград, се проведе заседание на  Комисията по заетостта към Областният съвет за развитие на Област Благоевград, на което бе гласуван Проекта на държавния план-прием за учебната 2018/2019 г. и сформиране работна група, която да организира, координира и проведе набирането на информация от работодателите в областта, чрез анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).
Началникът на Регионално управление на образованието – Ивайло Златанов  представи анализ на състоянието на училищната мрежа във връзка с подготовката на проекта и утвърждаването на държавния план-прием на територията на Област Благоевград. Училищата на територията на Област Благоевград, в които ще се осъществява държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. по смисъла на Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование са 55 разпределени по следния начин: професионални гимназии – 18; профилирани гимназии – 6; средни училища – 24; обединени училища – 7.


За учебната 2018/2019 г. след завършено основно образование са заявени 67 профилирани паралелки с 5-годишен срок на обучение и 6 профилирани паралелки с 3-годишен срок на обучение, както и  55 професионални паралелки, общо 128 паралелки.
Съгласно чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, броят на учениците в предлаганите паралелки е съобразен с нормативи за максимален брой съгласно приложение № 7 – при 26 ученици.
За учебната 2018/2019 г. се предлагат следните нови професии/специалности:
- Професионална гимназия по електроника и енергетика, гр. Банско, по професия „Приложен прогрограмист“, специалност „Приложно програмиране“;
- Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ , гр. Благоевград – професия „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“;
- Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „П. К. Яворов“, гр. Гоце Делчев - професия „Агроеколог“ специалност „Агроекология“;
- Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р А. Златаров", гр. Петрич, професия «Приложен прогрограмист», специалност "Приложно програмиране“;
- Професионална гимназия по механоелектротехника , гр. Петрич - професия „"Маникюрист- педикюрист"“, специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика“;
- Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански -  професия „Техник по транспортна техника“, специалност „Автомобилна мехатроника“.

2018 02 09 2

Във връзка с чл. 48, ал. 3, от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, съгласно който държавният план-прием определя броя на местата, на които се приемат ученици в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически" или „Природни науки", и в съответствие с чл. 52, ал. 1 т. 2 от същата наредба, в РУО – Благоевград са постъпили предложения за утвърждаване на държавен план-прием в следните две училища: ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев, и ПМГ „Акад. С. П. Корольов“, гр. Благоевград.
Обсъдени бяха исканията за утвърждаване на повече паралелки от наличността на ученици за попълването им, но бе стигнато до извода, че е необходимо да се даде възможност за по-голям избор на учениците, желаещи да кандидатстват за избраните от тях професионални направления и профили. По този начин ще бъде предоставена възможност по естествен път да отпаднат паралелки, за които няма да има кандидати.
Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие гласува състава на работната група, която да организира, координира и проведе набирането на информация от работодателите в областта, чрез анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).
Целта е, чрез проучване сред работодателите във всички области, да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общински планове за развитие. Работната група следва да организира, координира и проведе набирането на информация от работодателите в областта. Анкетирането на работодателите ще се извърши през м. февруари 2018 г., като се насърчават максимален брой работодатели от частния и публичния сектор да се включат в него на следния линк: виж тук
 
Работната група ще обработи анкетите и до 31.03.2018 г. ще представи обобщена информация в Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие за обсъждане. До 05.04.2018 г. председателят на Комисията по заетостта ще изпрати обобщената за областта информация за потребностите на работодателите до централното управление на Агенцията по заетостта.