REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Днес, в Областна администрация Благоевград се проведе заседание на Епизоотична комисия сформирана на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и назначена със Заповед №ОА-РР-27/09.02.2021 г. на Областния управител на Област с административен център Благоевград.

            Комисията се свиква по повод на Заповед № РД11-2682/30.11.2020г. на Изпълнителния Директор на БАБХ и във връзка с необходимостта от предприемане на конкретни мерки за профилактика и предотвратяване на проникването на болестта Инфлуенца по птиците и във връзка с констатирани огнища на болестта в област Плевен.

Към момента на територията на област Благоевград няма заболели птици от Инфлуенца, но същевременно остава опасността от появата и разпространението на заболяването. Областна дирекция по безопасност на храните-Благоевград, съвместно с орнитоложките дружества, националните ловни сдружения, държавни горски предприятия и регионалните дирекции по горите, ще следят за болни или умрели мигриращи или синатропни птици. Идеята е създаване на своевременна организация за откриване, контрол и недопускане разпространението на болестта.

Същевременно ще се вземат и изпращат проби от възприемчиви видове диви птици.

Предвижда се провеждане на информационни кампании за собствениците на домашни птици и ловците за спазване на необходимите мерки за биосигурност и отглеждане на птиците на закрито. Специално внимание се обръща на незабавното уведомяване на ветеринарен лекар или кмета при промяна на здравословното състояние на отглежданите птици или завишена смъртност. Всички общини в област Благоевград имат гробни ями за загробване на мъртви птици, които терени имат GPS координати.

Птичия грип не е опасен за хората и не носи рискове за здравето.

Да не се допуска контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици. От съществено значение е стопаните да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците.