REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Reports and statements

Доклад за Областна администрация Благоевград за 2014 г.

Областният управител утвърди Доклад за дейността на Областна Администрация Благоевград за 2014 г. Докладът обхваща периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г, като отчита дейностите, извършени от администрацията свързани с упражняването на правомощията на областния управител.
 Административен контрол – контрол на решенията на общинските съвети и актове на кметове на общини на територията на областта;
Регионално развитие и териториално устройство – напредък по изпълнението на Областната стратегия за развитие, организация на дейността на областните съвети и комисии, проекти и програми; координация и организиране на изработването на плановете по пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, процедури по ЗУТ, административно обслужване по ЗУТ.
Държавна собственост – разпореждания с имоти държавна собственост, актуване и деактуване;
Правно обслужване и процесуално представителство, управление на собствеността;
Административно и информационно обслужване;
Управление на човешките ресурси.
Доклад за 2014 г.pdf

Годишен мониторингов доклад за 2014 г. на Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015)- Област Благоевград

Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политики и програми в социалната сфера и особено - за дългосрочни и комплексни интервенции като Областната стратегия за развитие на социалните услуги.
Мониторингът се фокусира върху напредъка при постигането на целите и използването на ресурсите, управлението на съответните процеси, включително управлението на риска, перспективите за устойчивост и необходимите корективни мерки.
Общата цел на системата за мониторинг и оценка е да гарантира развитието и подобряването на стратегиите и политиките в социалната сфера.

Годишен мониторингов доклад  за  2014 г. на Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015)- Област Благоевградpdf

Резултати от административния контрол за 2013 г. и 2014 г.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

НА ВЪРНАТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ОС ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА АКТОВЕТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗА 2013 г. И 2014 г.

Във връзка с упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г. областният управител е упражнил административен контрол върху 3974 за 2013 г. и 3423 решения за 2014 г., приети от общинските съвети.

Резултати от административния контрол, упражнен върху решенията на общинските съвети за 2013 г.

    Общ брой проверени решения на общинските съвети за 2013 г. - 3974
     
    Брой на върнатите решения за преразглеждане от общинските съвети на общините в областта - 281
     
    Брой преразгледани  в  срок  от  върнатите  за преразглеждане решения - 89
     
    Спрените от ОУ решения на ОС за 2013 г. - 118
     
    Потвърдените от съда заповеди на ОУ за спиране на решения на ОС спрямо общия брой спрени решения на ОС – 117
     

 
Резултати от административния контрол, упражнен върху решенията на общинските съвети за 2014 г.


    Общ брой проверени решения на общинските съвети за 2014 г. – 3 423
     
    Брой на върнатите решения за преразглеждане от общинските съвети на общините в областта – 226
     
    Брой преразгледани  в  срок  от  върнатите  за преразглеждане решения -180
     
    Спрените от ОУ решения на ОС за 2014 г. - 47
     
    Делът на потвърдените от съда заповеди на ОУ за спиране на решения на ОС спрямо общия брой спрени решения на ОС за 2014 г. е 90%.
     

На база резултатите от упражнения административен контрол са изведени данни за относителния дял на върнатите решения, приети от общинските съвети, по общини:

2013 2014a

Относителен дял на върнатите решения спрямо взетите от съответния общински съвет за 2013 г. и 2014 г.

Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2014

В изпълнение на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград, периодично се провежда проучване на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване в администрацията. Анкетното проучване е проведено м. юни в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Благоевград, на база на което е извършен анализ на резултатите. Анализ 2014 г.pdf