REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Reports and statements

Годишен мониторинг на стратегията за развитие на социалните услуги

Годишен мониторингов доклад за 2013 г.
на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 - Област Благоевград


Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политики и програми в социалната сфера и особено - за дългосрочни и комплексни интервенции като Областната стратегия за развитие на социалните услуги.
Мониторингът се фокусира върху напредъка при постигането на целите и използването на ресурсите, управлението на съответните процеси, включително управлението на риска, перспективите за устойчивост и необходимите корективни мерки.
Общата цел на системата за мониторинг и оценка е да гарантира развитието и подобряването на стратегиите и политиките в социалната сфера.
Годишен мониторингов доклад за 2013 г.pdf

Анализ на административното обслужване за 2013 г.

В изпълнение на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград, периодично се провежда проучване на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване в администрацията. През първото полугодие на 2013 г. проучването е извършено на база анкетно проучване в Центъра за административно обслужване в администрацията. Доклад от проучване на удовлетвореносттаpdf

Доклад междинна оценка на Областна стратегия за развитие 2005-2015

Доклад междинна оценка на Областна стратегия за развитие на област с административен  център Благоевград  2005–2015 г.
Докладът е изготвен в изпълнение на Договор № 26/01.12.2010 г. между Областна администрация на Област Благоевград и НЦТР ЕАД за „Изготвяне на междинна оценка (МО) на Областната стратегия за развитие (ОСР) на област с административен център Благоевград  „2005-2015 г.”
Целта на междинната оценка е да подпомогне цялостното управление на ОСР, нейното актуализиране и ако е необходимо – нейното преориентиране, а също и осигуряване на информация за подобряване на изпълнението на стратегията и в частност - подобряване на координацията.
Доклад междинна оценкаpdf

Доклад за проучване на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване 2012 г.

logo admВ изпълнение на Наредбата за административното обслужване, Вътрешните правила за организация на административното обслужване и внедрената Система за качество и информационна сигурност в Областна администрация Благоевград, периодично се провежда проучване на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване в администрацията. През първото полугодие на 2012 г. проучването е извършено на база анкетно проучване в Центъра за административно обслужване в администрацията, извършен е енализ на резултатите и на 30.05.2012 г. е утвърден Доклад  от проучванетоpdf .