REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Reports and statements

Отчет по дейност "Държавна собственост"

Справка дейност „Държавна собственост“
за периода 01.01.2011 – 21.06.2011


В областта на управление и стопанисване на държавната собственост са извършени следните дейности:
За периода от 01.01.2011 година до 21.06.2011 година са издадени 41 акта за държавна собственост , в т.ч. 4 броя актове за публична държавна собственост.
Издадени удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост (обстоятелствена проверка) - 611 броя.
Издадени удостоверения за наличие или липса на реституционни претенции- 17 броя.
Изготвени са 12 заповеди за отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост.
Издадени заповеди за продажба на имоти - частна държавна собственост, след приключени процедури по реда на ЗДС и ППЗДС - 3 броя.
Издадени заповеди за изземване по реда на чл. 80 от ЗДС - 4 броя.
Издадени заповеди за отдаване под наем на имоти държавна собственост – 3 броя.

Административен контрол м. юни 2011 г.

За периода 01.06.2011 г. – 20.06.2011 г., при осъществяването на административния контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на област Благоевград е върнал за ново обсъждане общо 11 решения на общинските съвети и е отнесъл за оспорване пред Административен съд – гр. Благоевград 1 решениe.
         Със своя Заповед № ОА-АК-376/03.06.2011 г. Областният управител на област Благоевград върна за ново обсъждане решение №593 от Протокол № 36 на Общински съвет – гр. Петрич. Върнатото решение касае учредяване на право на строеж за изграждане на гараж, но за същото не е изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, което всъщност е нарушение на чл.41, ал. 2 от ЗОС.
С друга своя Заповед № ОА-АК-398/14.06.2011 г., Областният управител на област Благоевград оспори решение, с което Общински съвет – гр. Хаджидимово прави опит да обяви за частна общинска собственост част от помещенията, намиращи се в сградата на Община Хаджидимово, което е в абсолютно противоречие с чл. 6, ал. 1 от ЗОС.
         На 08.06.2011 г. областният управител върна за ново обсъждане и решението, с което Общински съвет – гр. Сандански направи неуспешен опит да прехвърли безвъзмездно на Николай Паласчев 80 кв. м. публична общинска собственост. Същото решение е взето при грубо погазване на българското законодателство.
         Със своя заповед от 08.06.2011 г. бе върнато и решение, отново на Общински съвет – гр. Сандански, за продажба на къща – музей в гр. Мелник. Същата е публична общинска собственост и няма данни относно това,  дали е променен нейният статут в частта общинска собственост, което би позволило да бъде обект на продажба. Дори обаче същата да е частна общинска собственост, процесният имот представлява архитектурен паметник на културата и като такъв същия може да е обект единствено на концесия по смисъла на Закона за културното наследство.
         Върнати за ново обсъждане са и две решения на Общински съвет Якоруда. С решение № 59 са приети изменения и допълнения на Наредбата за реда и условията на придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Не са спазени изискванията във връзка с публикуването на проект на същата, като по този начин не е дадена възможност на гражданите на общината да направят своите предложения и възражения по така гласуваните промени и допълнения. С Решение № 60 от 20.05.2011 г. е взето решение за одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост, без да е взето решение за продажба на същия, въпреки че от предложението на Кмета на община Якоруда става ясно, че същият имот ще бъде продаден. В такъв случай е следвало да бъде обявен търг или конкурс за продажба на същия, което в случая не е спазено.
         Върнато е за ново обсъждане и решение на Общински съвет – гр. Гоце Делчев, с което се отдават за управление на ЛРС „Сокол”, за срок от 5 г., водни обекти – общинска собственост. В настоящия случай обаче общината не се е легитимирала като собственик на подробно описаните в решението водоеми.
         Върнато е за ново обсъждане и решение на Общински съвет – Гърмен, с което се отдава под наем имот публична общинска собственост. Нарушението се изразява в това, че общинските съветници не са определили срок, за който процесният имот ще бъде отдаден под наем.

Административен контрол м. май 2011 г.

За периода 01.05.2011 г. – 31.05.2011 г., при осъществяването на административния контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на област Благоевград е върнал за ново обсъждане общо 2 решения на общинските съвети и е отнесъл за оспорване пред Административен съд – гр. Благоевград 5 решения.
         Със своя Заповед № ОА-АК-346/12.05.2011 г. Областният управител на област Благоевград върна за ново обсъждане решение № 87 от Протокол № 4 на Общински съвет – гр. Сандански. Върнатото решение касае неправомерно безвъзмездно отдаване за ползване на административен офис на сдружение с нестопанска цел „МИГ - Сандански”.
Със своя Заповед № ОА-АК-355/18.05.2011 г., Областният управител на област Благоевград оспори и повторно приетото решение, с което Общински съвет – гр. Сандански продава Поликлиниката в курортния град. Решението е взето в противоречие със Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Наредбата за търговете и конкурсите и Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензираните оценители. Не е изготвен анализ на правното състояние на обекта, не се съдържат и реквизитите по чл. 7 от НТК и др.
         С друга своя заповед е оспорено пред Административен съд – Благоевград и решение № 318, ведно с потвърдителното му с № 325, приети от Общински съвет – Сатовча. С посочените решения се променя неправомерно предназначението на имот публична общинска собственост (пасище). Не са ангажирани никакви доказателства за наличието на инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на община Сатовча или изграждане на обект на техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ, както и инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б по Закона за насърчаване на инвестициите. Цитираните по горе хипотези са предпоставка за правомерна промяна на предназначението на имоти с НТП – пасища, мери. В случая, с промяната на предназначението на недвижимия имот, се цели единствено неговата продажба на предварително определено лице, което е недопустимо.
         Оспорени са още 2 (две) решения на Общински съвет – Хаджидимово, които касаят продажба на земи по чл. 19 (т.нар. остатъчен поземлен фонд). С евентуалната продажба на същите земи би се засегнало абсолютното субективно право на собственост на лицата по § 27, ал. 2 от ЗИД на ЗСПЗЗ. По този начин се засягат не само права на евентуалните собственици на земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, а и правата на бъдещите участници в продажбата на всеки един имот , посочен в атакуваните решения с № 538 и 540 от Протокол № 38/2011 г.
         Върнато за ново обсъждане е и решение № 541 от Протокол № 38/2011 г. прието отново от Общински съвет – Хаджидимово. С цитираното решение се обявява за частна общинска собственост, с цел продажба, помещение, намиращо се в пристройка към сградата на Общинска администрация – Хаджидимово.