REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Настоящата анкета се провежда в изпълнение на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград с цел проучване на удовлетвореността на потребителите на услуги и предприемане на действия за подобряване на административното обслужване.

Анализът е част от прилаганите системи за качество и системата за самооценка.

Анализ на резултатите от анкетното проучване за 2018 г.