Анкетното проучване  се провежда в изпълнение на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград и е част от процедурата по измерване и управление на удовлетвореността на потребителите.

Областна администрация Благоевград периодично провежда анкетни проучвания сред потребителите на услуги с цел да отчете оценката на гражданите за нивото на административно обслужване по определени показатели, както и да предприеме мерки за подобряване на обслужването за да се достигнат изискванията на потребителите на услуги.

Виж публикацията