Отчет за изпълнението на Националната стратегия за младежта за 2015 г. на област Благоевград и Аналитична справка към отчета. тукpdf