REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Strategies and Plans

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2020-2022 г. област Благоевград

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2020-2022 г. област Благоевград е утвърдена от Областния съвет за развитие на област Благоевград с Решение №2/21.12.2020 г., отразено в протокола от заседанието.

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2020-2022 г. област Благоевград

Програма за енергийна ефективност на Областна администрация Благоевград 2020-2030 г.

Изготвянето на областни програми за енергийна ефективност е задължителна част от държавната политика по ЕЕ и налага участието на съответните регионални и местни структури. Общинските и областните планове/програми за енергийна ефективност (ОПЕЕ) целят да се допринесе за повишаването на ЕЕ в обектите, областна и общинска собственост, да се реализира ефективно и ефикасно използване на енергийните ресурси, да се намали енергопотреблението и отделянето на вредни емисии, както и политиката по енергийна ефективност да се превърне в приоритетна в рамките на определените области и общини.

Програмите за енергийна ефективност (ПЕЕ), подлежащи на изготвяне от органите на държавна и органите на местната власт, са инструмент за изпълнение на държавната политика в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и служат за постигане на националната индикативна цел за пестене на горива и енергии, заложена в Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г. Една от ключовите цели на програмите за енергийна ефективност е, чрез елемента на стратегическо планиране, да се подпомогне на местната власт при осигуряването на достатъчно финансиране за изпълнение на отговорностите ѝ за предоставяне на адекватни обществени услуги. В това отношение, Програмата за енергийна ефективност има ролята на прогнозен документ относно необходимите инвестиции за реализиране на икономия на енергия в крайното енергийно потребление чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки, от една страна, а от друга – на стратегически документ, имащ за цел намирането на варианти за осигуряване на необходимото финансиране за изпълнението на този вид мерки.

Програма за енергийна ефективност на Областна администрация Благоевград 2020-2030 г.

Междинна оценка на областната стратегия за регионално развитие на Област Благоевград 2014-2020 г.

Настоящият доклад представлява междинна оценка на Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г. Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград е приета с Решение № 1 на Областния съвет за развитие от 30.07.2013 г. Периодът на разработване и одобрение на Областната стратегия е съобразен със законовите и нормативни изисквания относно последователността на разработване на документи в областта на регионалното развитие.
Оценката е възложена от Областна администрация Благоевград и е осъществена през ноември - декември 2017 г. от екип от експерти на Прайм Консултинг ЕООД.
Оценката има за цел да отговори на изискванията на Чл. 33., ал.1 и ал.2 на Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл. от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие (ППЗРР), съгласно, които Областните стратегии са предмет на предварителна, междинна и последваща оценка. Една от основните задачи при извършване на текущи оценки се състои във възможността за идентифициране на основни проблеми, свързани с изпълнението на публични програми и да се оцени напредъка по изпълнение на поставените цели. Констатациите от оценката следва да служат за взимане на стратегически управленски решения.

Междинна оценка на областната стратегия за регионално развитие на Област Благоевград 2014-2020 г.

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г.

Настоящата актуализация на ОСРР на област Благоевград 2014-2020 г. е разработен за остатъка от програмния период (до декември 2020 г.), чрез изготвяне на актуализиран документ за изпълнение, който я допълва . Съгласно чл. 31, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие, Областните стратегии се актуализират при следните условия.
1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в областта;
2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на регионалния план за развитие;
3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на ЕС;
4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на областната стратегия;
5. при промени в териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа.
Основните причини за актуализация на изпълнението на ОСРР е изпълнението на препоръките от доклада за извършена Междинна оценка ОСРР на област Благоевград 2014-2020 г., обхващаща периода 2014-2017 г. Настоящият актуализиран документ за изпълнение на Стратегията отчита изводите и препоръките от осъществената оценка на изпълнението и външната и вътрешна съгласуваност на целите и приоритетите за развитие на областта.

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г.

Subcategories

Стратегии

Мисия на Областна администрация Благоевград
Да подпомага провеждането на държавната политика за устойчиво развитие на областта чрез оптимално съчетаване на националните и местните интереси.

Визия на Областна администрация Благоевград
Утвърждаване на съвременна и прозрачна администрация, която да работи за хората с една цел: уважението, закрилата и гарантирането на правата на отделния гражданин, неговото благосъстояние и социална сигурност.