REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Strategies and Plans

Последваща оценка на Областната стратегия за развитие 2007-2013

Последващата оценка на ОСР предоставя независимо мнение относно вътрешната и външна съгласуваност на документа, реалистичността на поставените цели спрямо постиганите резултати, оценка доколко са подбрани подходящите приоритети за изпълнението на плана и адекватността на предприетите действия за реализацията им, препоръки за адаптиране и модифициране на ОСР на базата на направения анализ, с оглед подобряването на качеството на документа и на целия процес по програмиране, на ефективността, въздействието, устойчивостта на резултатите от провежданите дейности, както и улесняване на процеса на вземане на решения, свързани с актуализацията на Областната стратегия за развитие за следващия планов период.
Виж документаpdf

Окончателен доклад за изпълнение на ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 Г.pdf

Областна стратегия за регионално развитие 2005-2015

Областна стратегия за регионално развитие на Област с административен център Благоевград за периода 2005–2015 г.
Официално приета на 24.10.2005 г. на заседание на Областния съвет за регионално развитие.
Съдържанието на стратегията може да изтеглите от ТУК.word

Областна стратегия за развитието на социалните услуги 2011-2015

Актуализации:
-23.10.2013 Решение на Областния съвет за развитие от заседание, проведено на 22.10.2013 г. /Актуализации в т. 8.4, планирани услуги за община Гоце Делчев/
- 26.03.2014 г. Решение на Областния съвет за развитие от заседание, проведено на 26.03.2014 г.

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Благоевград (2011–2015) е част от реализирането на секторните политики в Благоевградска област и се одобрява от Областния съвет за развитие. Тя е разработена от Областен оперативен екип, сформиран целево със заповед на Областния управител включващ представители на областна администрация Благоевград, Регионална дирекция – социално подпомагани е община - Благоевград с техническа помощ от страна на УНИЦЕФ. Стратегията е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в област Благоевград – областна администрация, общински администрации, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП), местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги, неправителствени организации (НПО).
Обхват: Стратегията определя областната рамка и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта. В географско отношение тя покрива четиринадесетте общини на територията на област Благоевград и обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят рискови групи. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на цялата област през следващите пет години (2011 – 2015 г.).
Визия: Областната стратегия за социалните услуги цели да осигури достъпни и качествени социални услуги в област Благоевград, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи..
Стратегията обхваща:

    Развитието и усъвършенстването на съществуващите социални услуги през следващите 5 години (2011 – 2015);
    Разкриването на нови и иновативни социални услуги съобразно изведените приоритетни четири целеви групи;
    Инициирането на междусекторни „смесени” иновативни услуги и програми;
    Успоредното развитие на политики и мерки за социално включване в свързани сектори (образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда и други), чрез които се решават конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за ефективно функциониране на социалните услуги.

Приоритетните направления на Областната стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на основни критични социални проблеми на жителите в областта. Те са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.
Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск и деинституционализация на грижите за деца
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството, като се предотврати появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата и да се постигне максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в специализираните институции, чрез:

    намаляване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и задържането им в биологичното семейство;
    осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в семейството;
    подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата;
    равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование.
    развиване на алтернативни социални услуги за предоставяне на грижи в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда.

Приоритетно направление 2: Хора с увреждания      
Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи, чрез:

    осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда;
    намаляване на броя на хората с увреждания в специализирани институции чрез развитие на грижа от семеен тип;
    достъп до развитие за етническите общности в неравностойно положение и уязвими групи;
    реинтеграция на рискови общности, индивиди и уязвими групи с рисково и зависимо поведение.

Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора
Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в областта, чрез:

    широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в домашна среда;
    достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната (с максимален капацитет до 20 места).

Функционалните приоритетни направления, които подпомагатефективното изпълнение основните дейности в Областната стратегия, обхващат:

    Развитието на човешките ресурси с цел повишаване на качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на областно и общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги;
    Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество с цел повишаване на ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

В стратегията са конкретизирани мерките, дейностите и индикаторите за постигане на целите, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролите на общините и институциите на областно ниво, на доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни, необходимите ресурси – човешки и финансови, оперативният план с времева рамка за изпълнението на стратегията.
Дългосрочните и конкретните цели в рамките на следващите пет години ще подобрят качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията ще бъде измервана чрез система от качествени и количествени индикатори за напредъка в решаването на идентифицираните проблеми и в модернизирането на системата от социални услуги в област Благоевград.
Областната стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява на областно и общинско ниво с общи усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им. Общинските съвети и администрации отговарят за цялостното изпълнение на областната стратегия за развитие на социалните услуги на тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат общински стратегии и годишни планове за развитието на социалните услуги.
Ролите и задачите на общините и институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни в изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги са описани подробно и се определят от техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им.
В отделен раздел подробно са разработени източниците на финансиране на Стратегията - необходимите средства за финансиране на планираните социални услуги в областта, структурата на средствата за финансиране на социалните услуги по общини, както и други възможни ресурси и източници на финансиране. При определяне на източниците на финансиране се дава приоритет на делегирането от държавата на средства за общините, които предоставят социалните услуги съобразно местните потребности.
Стремежът е да се развива модерна социална политика в подкрепа на лица, семейства и общности в област Благоевград в съответствие с националните приоритети за деинституционализация, превенция на социално изключване и европейските ценности.

Официално приета на 28.10.2010 г. на заседание на Областния съвет за развитие.
Актуализирана с Решение на Областния съвет за развитие от заседание, проведено на 22.10.2013 г. /Актуализации в т. 8.4, планирани услуги за община Гоце Делчев/
Актуализирана с Решение на Областния съвет за развитие от заседание, проведено на 26.03.2014 г. тукpdf

Subcategories

Стратегии

Мисия на Областна администрация Благоевград
Да подпомага провеждането на държавната политика за устойчиво развитие на областта чрез оптимално съчетаване на националните и местните интереси.

Визия на Областна администрация Благоевград
Утвърждаване на съвременна и прозрачна администрация, която да работи за хората с една цел: уважението, закрилата и гарантирането на правата на отделния гражданин, неговото благосъстояние и социална сигурност.