REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Strategies and Plans

План за изпълнение на целите за 2008 г.

ПЛАН

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЛАГОЕВГРАД ЗА 2008 г.

Планът за определяне и изпълнение на приоритетните цели на Областна администрация – Благоевград за 2008 г. се съставя съгласно чл. 33а от Закона за администрацията във връзка с точка 3.2 – „Разработване на приоритетни цели на административните структури” от Плана за изпълнението на Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране.
 Настоящият План включва следните стратегически цели на Областна администрация - Благоевград,  срокове за изпълнение и отговорни изпълнители:
 1. Повишаване квалификацията на служителите от администрацията посредством:
  1.1. Участие на служителите в планираното за 2008 г. обучение, организирано от Института по публична администрация и европейска интеграция:
  - отговарят – Главния секретар и Старши експерт „Човешки ресурси”
  - срок – до месец декември 2008 г.;
  1.2. Участие на служителите в чуждоезиково обучение по английски език с комуникативна насоченост:
   - отговарят – Главния секретар и Старши експерт „Човешки ресурси”
  - срок – до месец декември 2008 г.;
  1.3. Обучение на служителите, свързано с прилагането на новоприети нормативни актове, които са в основата на упражняване на правомощията на Областния управител - курсове по прилагането на новия Гражданскопроцесуален кодекс, по измененията и допълненията на Закона за държавната собственост и Правилника за приложение на Закона за държавната собственост, на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и др. /за юрисконсулти и икономисти/:
  - отговаря – Директор на Дирекция „АПОФУС”
  - срок – до месец декември 2008 г.;
  1.4. Обучение на служителите, свързано с по-доброто познаване и прилагане на вътрешните актове в администрацията, Електронната система за управление на знанията и Електронната система за регистрация и контрол на документооборота – „Архимед”:
  - отговарят – Главния секретар, Началник сектор „Административно обслужване и информационни технологии” и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  - срок – постоянен;
  1.5. Обучение на служителите, ангажирани с работа по Проект – „Комплексни административни услуги в електронна Област Благоевград”:
- отговарят – Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии” и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  - срок – постоянен;
  1.6. Обучение на служителите, притежаващи универсален електронен подпис за работа със същия:
- отговарят – Главния секретар и главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  - срок – постоянен.

2. Подобряване на административното обслужване в Областна администрация – Благоевград и документооборота между администрации от различни нива посредством:
  2.1. Дейности, свързани с популяризацията и използването на възможностите, които предоставя реализирания Проект – „Комплексни административни услуги в електронна Област Благоевград”:
  отговарят – Главен секретар и Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии”
  срок - постоянен;
  2.2. Стартиране на процедурата по надграждане на Проект – „Комплексни административни услуги в електронна Област Благоевград” чрез изграждане на Областен портал:
отговарят – Главен секретар, Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии” и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок - постоянен;
  2.3. Стартиране на процедурата за сертифициране на администрацията по система за управление на качеството:
отговарят – Главен секретар, Директори на Дирекции, Началник Отдел „Държавна собственост” и Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии”
  срок - постоянен;
  2.4. Организиране на съвместни приемни за физически и юридически лица от служители на Областна администрация – Благоевград, общински администрации на територията на областта и представители на регионални институции на държавната администрация:
  отговаря – Главен секретар
  срок – през цялата 2008г.;
  2.5. Актуализиране на Електронната система за управление на знанията:
отговарят – Директори на Дирекции, Началник Отдел „Държавна собственост” и Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии”
  срок – през цялата 2008г.;
  2.6. Актуализиране на технологичните карти за административните услуги, предоставяни от Областна администрация – Благоевград и залагането им като маршрути в Електронната система за регистрация и контрол на документооборота „Архимeд”:
  отговарят – Директори на Дирекции, Началник Отдел „Държавна собственост”, Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии” и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок – месец септември 2008 г.;
  2.7. Актуализиране на информационния материал, свързан с основните функции, структура, адреси на регионални служби на държавната администрация:
  отговаря – Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии”
  срок – постоянен;
  2.8. Актуализиране на таблото с административни услуги, бланките и формулярите за административните услуги, интернет страницата на администрацията в частта, свързана с предоставяните услуги и Електронната система за регистрация и контрол на документооборота „Архимeд:
  отговарят – Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии” и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок –2008 г.;
  2.9. Създаване на нова интернет страница на администрацията:
  отговарят – Главен секретар, Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии” и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок –2008 г.;
  2.10. Въвеждане на поетапно сканиране и електронно архивиране на определени със заповед на Областния управител изходящи и входящи документи:
  отговарят – Главен секретар, Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии” и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок –2008 г.

3. Изпълнение на задължения, регламентирани в Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, включващи:
  3.1. Финализиране на процедурата по създаване на регистратура и получаване на уникален идентификационен номер на регистратурата за класифицирана информация на Европейския съюз:
  отговарят – Главен секретар и Служител по сигурността на информацията
  срок – през цялата 2008 г.;
  3.2. Организиране на обучение за служителите от администрацията, получили допуск до класифицирана информация относно изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по прилагането му:
  отговаря –Служител по сигурността на информацията
  срок –2008 г.;
  3.3. Извършване на вътрешна проверка на цялостната дейност на регистратурата за национална класифицирана информация:
  отговарят – Служител по сигурността на информацията и завеждащ регистратура за класифицирана информация
  срок –2008г.

4. Цели в областта на регионалното развитие и европейската интеграция:
  4.1. Координиране действията на компетентните държавни органи и общините за газифициране на района на Югозападна България;
   отговарят – Областен управител, Директор на Дирекция  ”АКРРДС”
  срок – постоянен;
  4.2. Съдействие в рамките на компетентността на Областния управител за реализиране проекта за реконструкция на международен път Е-79:
  отговарят – Областен управител, Директор на Дирекция ”АКРРДС”
  срок – постоянен;
  4.3. Съдействие в рамките на компетентността на Областния управител за реализиране проекта за реконструкция на международен път – гр. Симитли – ГКПП - Илинден:
  отговарят – Областен управител, Директор на Дирекция ”АКРРДС”
  срок – постоянен;
  4.4. Създаване предпоставки в рамките на правомощията на Областния управител по Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове за подобряване работа на ГКПП на територията на областта:
  отговарят – Областен управител, Главен секретар
  срок – постоянен;
  4.5. Съдействие на органите на местната власт на територията на областта за изграждане на устойчиви международни контакти:
  отговарят – Областен управител, Заместник-областни управители
  срок – постоянен;
  4.6. Създаване на предпоставки за управление и намаление на безработицата чрез работата на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие:
отговарят – Областен управител, Заместник-областни управители
  срок – постоянен;
  4.7. Съдействие в рамките на компетентността на Областния управител за реализиране на Програма „Натура – 2000”:
  отговарят – Областен управител, Заместник-областен управител, Директор на Дирекция „АКРРДС”
  срок – постоянен;
  4.8. Създаване на предпоставки в рамките на компетентността на Областния управител за реализиране на проекти по европейските фондове:
  отговарят – Областен управител, Директор на Дирекция „АКРРДС”
  срок – постоянен.

5. Цели в областта на бюджетно-финансовата дейност:
  5.1. Защитаване на бюджета с достатъчно финансови средства за реализиране на задачите, изпълнявани от Областна администрация:
  отговарят – Областен управител, Главен счетоводител
  срок – постоянен;
5.2.Оптимално използване на отпуснатите бюджетни средства при условията на строг контрол за спазване лимитните рамки:
  отговарят – Областен управител, Главен счетоводител
  срок – постоянен;
  5.3. Предприемане на необходимите мерки за изпълнение на приходите по бюджета и контрол върху приходите:
  отговарят – Областен управител, Главен счетоводител
  срок – постоянен;
  5.4. Рационално използване на средствата за разходи за постигане на поставените цели на Областна администрация:
  отговарят – Областен управител, Главен счетоводител
  срок – постоянен;
  5.5. Контрол върху разходите на Областна администрация относно законосъобразност и целесъобразност
  отговарят – Областен управител, Главен счетоводител
  срок – постоянен.

6. Внедряване достиженията на информационните и комуникационните технологии:
  6.1. Привеждане информационните системи на Областна администрация – Благоевград в съответствие с изискванията на Закона за електронно управление и наредбите към него:
отговарят – Главен секретар и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок – месец юни 2008 г.;
  6.2. Сертифициране информационните системи на Областна администрация – Благоевград в съответствие с изискванията на Закона за електронно управление и наредбите към него:
отговарят – Главен секретар и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок – месец септември 2008 г.;
  6.3. Използване мрежата на държавната администрация /НАМДА/ за свързаност с администрации от различни нива на територията на областния град:
  отговарят – Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок – постоянен;
  6.4. Замяна на използваните персонални компютри и офис техника и сървъри и осигуряване „горещ” резерв на използваните сървъри:
  отговарят – Главни експерти „Информационно обслужване и технологии” и Главен счетоводител
  срок – постоянен;
  6.5. Миграция на сървърните операционни системи към MS Windows 2008 Server и MS SQL 2007 Server:
  отговарят – Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок – септември 2008 г.;
  6.6. Миграция на клиентските операционни системи към MS Windows Vista и MS Office 2007
  отговарят – Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок – декември 2008 г.;
  6.7. Актуализиране софтуера на операционните и информационни системи, използвани в Областна администрация – Благоевград:
  отговарят – Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок – постоянен;
  6.8. Използване на съвременните технологии в областта на телекомуникациите с оглед по-пълно задоволяване потребностите на Областна администрация – Благоевград и понижаване на разходите:
  отговарят – Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок – постоянен;
6.9. Стартиране на процедура по създаване на електронна връзка между Областна администрация – Благоевград и Административен съд – Благоевград:
отговарят – Главен секретар, Директор Дирекция „АПОФУС”, Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии” и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок – месец декември 2008 г.

  7. Подобряване координацията на взаимодействие между изнесените държавни структури и общините на територията на Област Благоевград:
  7.1. Подпомагане на Областния управител при изграждането и функционирането на Съвета за координация към Областния управител:
  - отговарят – Директори на Дирекции
  - срок – до месец декември 2008 г.

След утвърждаването на настоящия План, същия следва да се връчи на ръководния състав на администрацията и на всички отговорници на задачи, за сведение и изпълнение.

Subcategories

Стратегии

Мисия на Областна администрация Благоевград
Да подпомага провеждането на държавната политика за устойчиво развитие на областта чрез оптимално съчетаване на националните и местните интереси.

Визия на Областна администрация Благоевград
Утвърждаване на съвременна и прозрачна администрация, която да работи за хората с една цел: уважението, закрилата и гарантирането на правата на отделния гражданин, неговото благосъстояние и социална сигурност.