REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Актуализации:
-23.10.2013 Решение на Областния съвет за развитие от заседание, проведено на 22.10.2013 г. /Актуализации в т. 8.4, планирани услуги за община Гоце Делчев/
- 26.03.2014 г. Решение на Областния съвет за развитие от заседание, проведено на 26.03.2014 г.

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Благоевград (2011–2015) е част от реализирането на секторните политики в Благоевградска област и се одобрява от Областния съвет за развитие. Тя е разработена от Областен оперативен екип, сформиран целево със заповед на Областния управител включващ представители на областна администрация Благоевград, Регионална дирекция – социално подпомагани е община - Благоевград с техническа помощ от страна на УНИЦЕФ. Стратегията е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в област Благоевград – областна администрация, общински администрации, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП), местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги, неправителствени организации (НПО).
Обхват: Стратегията определя областната рамка и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта. В географско отношение тя покрива четиринадесетте общини на територията на област Благоевград и обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят рискови групи. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на цялата област през следващите пет години (2011 – 2015 г.).
Визия: Областната стратегия за социалните услуги цели да осигури достъпни и качествени социални услуги в област Благоевград, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи..
Стратегията обхваща:

    Развитието и усъвършенстването на съществуващите социални услуги през следващите 5 години (2011 – 2015);
    Разкриването на нови и иновативни социални услуги съобразно изведените приоритетни четири целеви групи;
    Инициирането на междусекторни „смесени” иновативни услуги и програми;
    Успоредното развитие на политики и мерки за социално включване в свързани сектори (образование, здравеопазване, заетост, жилищна среда и други), чрез които се решават конкретни проблеми на рисковите групи и/или се създават условия за ефективно функциониране на социалните услуги.

Приоритетните направления на Областната стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на основни критични социални проблеми на жителите в областта. Те са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.
Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск и деинституционализация на грижите за деца
Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството, като се предотврати появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата и да се постигне максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в специализираните институции, чрез:

    намаляване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и задържането им в биологичното семейство;
    осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в семейството;
    подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата;
    равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование.
    развиване на алтернативни социални услуги за предоставяне на грижи в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда.

Приоритетно направление 2: Хора с увреждания      
Обща цел 2. Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи, чрез:

    осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда;
    намаляване на броя на хората с увреждания в специализирани институции чрез развитие на грижа от семеен тип;
    достъп до развитие за етническите общности в неравностойно положение и уязвими групи;
    реинтеграция на рискови общности, индивиди и уязвими групи с рисково и зависимо поведение.

Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора
Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в областта, чрез:

    широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в домашна среда;
    достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната (с максимален капацитет до 20 места).

Функционалните приоритетни направления, които подпомагатефективното изпълнение основните дейности в Областната стратегия, обхващат:

    Развитието на човешките ресурси с цел повишаване на качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на областно и общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги;
    Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество с цел повишаване на ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

В стратегията са конкретизирани мерките, дейностите и индикаторите за постигане на целите, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролите на общините и институциите на областно ниво, на доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни, необходимите ресурси – човешки и финансови, оперативният план с времева рамка за изпълнението на стратегията.
Дългосрочните и конкретните цели в рамките на следващите пет години ще подобрят качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията ще бъде измервана чрез система от качествени и количествени индикатори за напредъка в решаването на идентифицираните проблеми и в модернизирането на системата от социални услуги в област Благоевград.
Областната стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява на областно и общинско ниво с общи усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им. Общинските съвети и администрации отговарят за цялостното изпълнение на областната стратегия за развитие на социалните услуги на тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат общински стратегии и годишни планове за развитието на социалните услуги.
Ролите и задачите на общините и институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни в изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги са описани подробно и се определят от техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им.
В отделен раздел подробно са разработени източниците на финансиране на Стратегията - необходимите средства за финансиране на планираните социални услуги в областта, структурата на средствата за финансиране на социалните услуги по общини, както и други възможни ресурси и източници на финансиране. При определяне на източниците на финансиране се дава приоритет на делегирането от държавата на средства за общините, които предоставят социалните услуги съобразно местните потребности.
Стремежът е да се развива модерна социална политика в подкрепа на лица, семейства и общности в област Благоевград в съответствие с националните приоритети за деинституционализация, превенция на социално изключване и европейските ценности.

Официално приета на 28.10.2010 г. на заседание на Областния съвет за развитие.
Актуализирана с Решение на Областния съвет за развитие от заседание, проведено на 22.10.2013 г. /Актуализации в т. 8.4, планирани услуги за община Гоце Делчев/
Актуализирана с Решение на Областния съвет за развитие от заседание, проведено на 26.03.2014 г. тукpdf