REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Настоящата актуализация на ОСРР на област Благоевград 2014-2020 г. е разработен за остатъка от програмния период (до декември 2020 г.), чрез изготвяне на актуализиран документ за изпълнение, който я допълва . Съгласно чл. 31, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие, Областните стратегии се актуализират при следните условия.
1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в областта;
2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на регионалния план за развитие;
3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на ЕС;
4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на областната стратегия;
5. при промени в териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа.
Основните причини за актуализация на изпълнението на ОСРР е изпълнението на препоръките от доклада за извършена Междинна оценка ОСРР на област Благоевград 2014-2020 г., обхващаща периода 2014-2017 г. Настоящият актуализиран документ за изпълнение на Стратегията отчита изводите и препоръките от осъществената оценка на изпълнението и външната и вътрешна съгласуваност на целите и приоритетите за развитие на областта.

Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г.