Настоящият доклад представлява междинна оценка на Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г. Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград е приета с Решение № 1 на Областния съвет за развитие от 30.07.2013 г. Периодът на разработване и одобрение на Областната стратегия е съобразен със законовите и нормативни изисквания относно последователността на разработване на документи в областта на регионалното развитие.
Оценката е възложена от Областна администрация Благоевград и е осъществена през ноември - декември 2017 г. от екип от експерти на Прайм Консултинг ЕООД.
Оценката има за цел да отговори на изискванията на Чл. 33., ал.1 и ал.2 на Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл. от Правилника за прилагане на закона за регионално развитие (ППЗРР), съгласно, които Областните стратегии са предмет на предварителна, междинна и последваща оценка. Една от основните задачи при извършване на текущи оценки се състои във възможността за идентифициране на основни проблеми, свързани с изпълнението на публични програми и да се оцени напредъка по изпълнение на поставените цели. Констатациите от оценката следва да служат за взимане на стратегически управленски решения.

Междинна оценка на областната стратегия за регионално развитие на Област Благоевград 2014-2020 г.