REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Structure and Functions

Functions

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.    

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността":
•    приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
•    предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;
•    систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
•    оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
•    осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;
•    разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;
•    води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
•    изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
•    обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
•    подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за капиталови разходи;
•    изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
•    изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;

Read more ...

Chart

According the to the nature of the activity, the administrative units in the district administration are divided into general and specialized administration.      
     The general administration is organized in directorate “ Administrative and legal services, finance and property management”. It ensure technical activities of the regional governor, specialized administration and activities on the administrative services to citizens and legal persons.
     The specialized administrations is organized in directorate “ Administrative control, regional development and state property”. It supports and ensure the implementation of the powers of the governor.
     The regional governor may establish to the directorates of the general and specialized administrations - departments, and in case of need –sectors.

org2013 2

Областнa администрация Благоевград поддържа актуална информация за структурата, правомощията на областния управител, функциите на административните звена, общата численост на служителите, численост по трудово и служебно правоотношение, незаети длъжности и друга в Административния регистър.